Personuppgiftslagen

AmTrust Insurance Services AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar oss.

Vi behandlar dina personuppgifterna för att kunna administrera och fullgöra de avtal du ingått eller kommer att ingå med AmTrust Insurance Services AB. Vidare används personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, till exempel Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens författningar och skattelagstiftningen. Personuppgifterna används också för exempelvis premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador.

Dina adressuppgifter och grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett kundregister för administration av bland annat automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. Uppgifterna lämnar du huvudsakligen själv, men de kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokföringsregister, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

När vi behöver behandla så kallade känsliga personuppgifter kommer vi, i samband med att du lämnar uppgifterna, be dig lämna ett samtycke till behandlingen.

 

Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till AmTrust Insurance Services AB på nedanstående adress eller skriv till personuppgiftsombud@amtrustgroup.com.

För utdrag ur AmTrust Insurance Services AB register skriver du till AmTrust Insurance Services AB, se kontaktuppgifter under respektive flik.