Information om bolaget

Information om Försäkringsförmedlaren AmTrust Insurance Services Sweden AB (”AISS”)

Tillstånd och tillsyn

AmTrust Insurance Services Sweden AB (AISS) är en försäkringsförmedlare med tillstånd- och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan – att distribuera försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser samt är registrerat hos Bolagsverket. AISS:s tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Vidare står AISS under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avseende marknadsföring och reklam. Bolagets övriga verksamhet, dvs den verksamhet som Bolaget bedriver och som inte är försäkringsförmedling, står inte under Finansinspektionens tillsyn.

Kontroll av anställda förmedlare

De anställda som förmedlar försäkring hos AISS samt vilken typ av försäkringar dessa förmedlare har rätt att distribuera kan kontrolleras hos Finansinspektionen.

Vägledning

Du som är konsument kan även få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot AISS rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta AISS klagomålsansvarig; Elin Stenberg på +46 (0)8-440 38 20, e-post klagomal@amtrustgroup.com eller via brev ställt till AmTrust Insurance Services Sweden AB, Klagomålsansvarig, c/o AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och AISS kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Klagomål kommer att behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet kommer besvaras snarast och om AISS inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till AISS kommer AISS att kontakta dig och förklara orsaken till detta samt informera om när AISS kan förväntas lämna ett svar.

Om en tvist uppstår mellan dig och AISS kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Ansvarsförsäkring

AISS och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som AISS kan ådra sig mot dig som är kund.

Försäkringen är tecknad hos Ryan Speciality Group Sweden AB (adressuppgifter finner du nedan). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att AISSs agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Ryan Speciality Group Sweden AB. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta AISS om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är EUR 1,250,618 och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är EUR 3,751,854.

Kvalificerat innehav

AISS är ett helägt dotterbolag till AmTrust Nordic Holding AB, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till AmTrust Nordic AB. AmTrust Nordic AB (”ATN”) är generalagent för och helägt dotterbolag till AmTrust International Underwriters DAC (”AIU”). AIU är ett irländskt försäkringsföretag som verkar i Sverige genom sin generalagent ATN.

Grund för distributionen

AISS företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och personlig analys. AISS distribuerar istället, utan att göra någon opartisk och personlig analys, försäkringar från AIU och från AmTrust Europe Limited (”AEL”) som är ett engelskt försäkringsföretag som verkar i Sverige genom sin generalagent ATN.

 

AISS kan förmedla följande typer av försäkringsprodukter:

  • Låneskydd och betalskydd
  • Produktförsäkring
  • Leasingförsäkring
  • Allriskförsäkring
  • Tandvårdsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring för allvarlig sjukdom

AISS kan förmedla försäkringar från följande försäkringsföretag:

  • AmTrust Europe Limited
  • AmTrust International Underwriters DAC

Intressekonflikter

För att kunderna ska kunna känna sig helt trygga med AISS har riktlinjer för undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet är att en kund inte ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt. Exempel på s.k. potentiella intressekonflikter är:

Ägarförhållanden: AISS ägs av AmTrust Nordic Holding AB, som ägs av ATN som i sin tur ägs av försäkringsgivaren AIU.

Så här undviker AISS intressekonflikter: Kunderna informeras vid distributionen om att AISS endast distribuerar försäkringar från AIU respektive AEL. AISS ska i god tid innan försäkringsavtal ingås redovisa för kunden vilken form av ersättning som AISS tar emot för försäkringsavtalet, vem eller vilka som betalar ersättningen och storleken på ersättningen eller, om detta inte är möjligt, grunderna för hur ersättningen bestäms. AISS ska även i god tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna information till kunden om formen av den ersättning som AISS’ anställda tar emot för försäkringsavtalet.

Pris- och ersättningsinformation

AISS får betalt i form av en fast ersättning per distribuerad försäkring från försäkringsbolaget. Storleken på denna ersättning får kunden information om i samband med distributionen.

All anställd personal hos AISS har fast lön. Förmedlare som distribuerar en försäkring till kunder kan, utöver fast lön, få en ersättning per såld försäkring från AISS. Kunden får information om vilken ersättningsmodell som tillämpas och storlek på ersättningen i samband med distributionen.

Information om AISS och försäkringsgivarens behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till AISS, försäkringsgivaren eller dess generalagent AmTrust Nordic AB, behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om hur personuppgifter behandlas finns på www.amtrustnordic.se och/eller har gjorts tillgänglig för dig i samband med eller inför tecknandet av försäkringen

Kontaktuppgifter AISS

AmTrust Insurance Services Sweden AB (556885-4300), Linnégatan 14, 114 47 Stockholm. Email: aiss@amtrustgroup.com

Telefon: 08-420 038 80

Kontaktuppgifter myndigheter

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket

851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se

Kontaktuppgifter ansvarsförsäkringen

Ryan Speciality Group Sweden AB, Ingmar Bergmans Gata 2, 11434 Stockholm, Sverige